Voorwaarden voor gebruik

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij elke raadpleging en bij elk gebruik van de website van Studio Loupe. Door deze website te bezoeken, accepteer je de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Het staat Studio Loupe vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Studio Loupe dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag tenzij anders aangegeven niet worden gekopieerd en/of worden afgeprint – onder welke vorm en op welke wijze dan ook – overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Studio Loupe. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyrightrechten van de leveranciers vallen.

 

Geen garantie of aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Studio Loupe engageert zich om de informatie op deze site zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden. Studio Loupe is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die je benadert via deze site. Links worden aangeboden als service en het betekent niet dat Studio Loupe verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

De toepasbaarheid van de via deze website aangeboden informatie kan in geen enkel geval gegarandeerd worden op een concrete casus. In geval van twijfel of voor bijkomende informatie, kan je altijd terecht bij een medewerker van Studio Loupe via tara@studio-loupe.com.

Bovendien is het je eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter.

 

Privacy-beleid

Alle persoonsgegevens die je ons bezorgt, worden op een strikt vertrouwelijke manier behandeld en worden nooit doorgegeven aan derden tenzij de wetgever ons hiertoe verplicht. De Kaderwet dd. 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens (deze Kaderwet is de omzetting van de General Data Protection Regulation in Belgische wetgeving) stelt dat je bepaalde rechten kan uitoefenen t.a.v. je persoonsgegevens. Wij verwijzen naar ons volledig privacy-beleid voor meer informatie m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens en de uitoefening van je rechten bij Studio Loupe.

 

Opmerkingen, vragen en suggesties

Studio Loupe wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door jou aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy-beleid aangaande uw persoonsgegevens. Door Studio Loupe materiaal te sturen geef je aan Studio Loupe het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Studio Loupe ideeën en technieken vrij toepassen die je ons stuurt. Studio Loupe heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Studio Loupe houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt via tara@studio-loupe.com.

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht en alle geschillen zullen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

 

Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden m.b.t. onze diensten en verkoop van design & drukwerk en onze algemene voorwaarden aangaande onze fotografie-diensten & -verkoop.

 

Einde van deze gebruiksvoorwaarden.